Algemene voorwaarden Doorwerkgever B.V.

Wie is Doorwerkgever B.V.?

Doorwerkgever B.V. is gevestigd te Bussum aan de Veldheimerlaan 45a, 1402 LB en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32127343 met de volgende SBI-code, 78203 (Banenpool en ‘door’werkgelegenheidsprojecten). Doorwerkgever B.V. is de uitvoeringsorganisatie van de Doorwerkregeling en Gevolmachtigde partners.

Wat is de Doorwerkregeling?

Om in de vraag van flexibel doorwerken na AOW en/of (vroeg)pensioen te voorzien heeft Doorwerkgever de Doorwerkregeling ontwikkeld. De Doorwerkregeling betekent zorgeloos doorwerken na pensioen voor Opdrachtgever en Doorwerker. De Doorwerkregeling is een afspraak tussen Doorwerkgever, Doorwerker en de Belastingdienst aangaande de beoordeling van hun werkrelatie als fictief dienstverband.

Kenmerken hiervan zijn:

 1. AOW-gerechtigde en/of (vroeg)pensioen krijgt de status van fictief-medewerker (Doorwerker);
 2. Afdracht van loonheffing en premies zijn de verantwoordelijkheid van Doorwerkgever als uitvoerder;
 3. Het bijhouden van een administratie rond werk door Doorwerkgever, voor Doorwerker.

De afspraak tussen Doorwerkgever en de belastingdienst wordt door Pyxis accountant en belastingadviseurs beheert en door Gevolmachtigde partners naar de markt gebracht.

Wie zijn Gevolmachtigde partners?

Met Gevolmachtigden heeft Doorwerkgever een samenwerkingsovereenkomst. Binnen deze samenwerking is Gevolmachtigde verantwoordelijke voor de doorwerkbemiddeling en is Doorwerkgever de contracterende partij.

Met een via Gevolmachtigde gevonden Doorwerker gaat Opdrachtgever onder de condities van Doorwerkregeling een Doorwerkovereenkomst aan met Doorwerkgever. De doorwerkbemiddelingsvergoeding voor Gevolmachtigde rekent Doorwerkgever met Gevolmachtigde af. De lijst van geregistreerde Gevolmachtigde partners is te vinden op www.doorwerkgever.nl/partners

Wat is een Mantelovereenkomst?

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Doorwerkgever waarop de Doorwerkregeling van toepassing is.

Wat is een Doorwerkovereenkomst?

De overeenkomst tussen Doorwerker en Doorwerkgever waarop de Doorwerkregeling van toepassing is.

Wat is de juridische status van de Doorwerkregeling?

Doorwerkregeling is ontwikkeld om vooraf duidelijkheid te scheppen over ‘Volledig’  Pensioen + ‘Aanvullend’ Werk dat van toepassing is tussen de Doorwerker, de Doorwerkgever en haar Opdrachtgevers.

Doorwerkgever heeft deze bijzondere arbeidsrelatie tussen Doorwerkgever, Doorwerker en de Opdrachtgever door de Belastingdienst laten beoordelen met als volgende uitkomst.

 1. Doorwerkers genieten hoofdzakelijk inkomen in de vorm van een uitkering pensioen (A.O.W. en/of aanvullend).
 2. En willen aanvullend en naast voorgaande uitkering inkomen bijverdienen, via Doorwerkgever bij een Opdrachtgever.
 3. En er daardoor sprake is van pseudo-werknemerschap (Doorwerkers willen geen werknemers meer zijn en geen zelfstandige worden)

Doorwerkgever kan aan de wens van Doorwerkers voldoen doordat zij samen verklaren en ervoor kiezen  gebruik te maken van de  ‘opting-in’ regeling van Belastingdienst. Hierdoor kan Doorwerkgever loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor Doorwerker inhouden en afdragen. Doorwerkers hebben maximale vrijheid op hun eigen inzet en kunnen ieder moment stoppen met de opting-in regeling. Dit kan doordat de opting-in geen arbeidsgerechtelijke gevolgen heeft en er geen sprake is van werknemer-bescherming. Dit is niet nodig omdat Doorwerkers al bescherming genieten in de vorm van een Pensioenuitkering en zij op deze wijze ‘zelf’ kunnen afzien van sociale zekerheid als gevolg van het verplicht ressorteren onder het arbeidsrecht.

Doorwerkregeling is een voorwaardenpakket dat voorziet in toepassing van de Opting-in regeling zoals die door de belastingdienst wordt geboden hetgeen betekent dat Doorwerkgever en Doorwerker ervoor kiezen hun rechtsverhouding als fictieve dienstbetrekking (voor pseudowerknemers) aan te merken.

waarbij:

 1. Doorwerkgever de uitvoerder is van een tussen Doorwerkgever en Opdrachtgever tot stand te komen Overeenkomst van opdracht door toepassing van de Doorwerkregeling;
 2. Doorwerkgever na beoordeling van de Doorwerkregeling door de belastingdienst idem door de Belastingdienst is aangewezen om de Opting-in-administratie te houden en mutaties daarin door te geven aan de Belastingdienst onder de condities dat
  1. Alle Doorwerkers naast AOW en/of pensioenuitkering werkzaamheden zal uitvoeren voor een Opdrachtgever zonder het oogmerk van het verwerven van hoofdinkomsten;
  2. Oftewel altijd inkomen uit die werkzaamheden genieten die ‘bijkomstig van aard’ zijn;

Doorwerker en Doorwerkgever vrijwaren samen de Opdrachtgever op  werkgeverschapsrisico’s d.m.v. de verklaring regeling formulier Opting-In.

Wie is FRITS?

FRITS voorkomt fiscale ketenaansprakelijkheid. Dit is mogelijk doordat de Doorwerkgever de beoordeling en uitvoering van de werkrelatie geprotocolleerd heeft conform de afspraak tussen Doorwerkgever en de Belastingdienst.

Dit protocol heet FRITS (Freelance, Registratie, Informatie, Transactie, Systeem) en is een digitale workflow-manager. FRITS zorgt ervoor dat de juiste informatie, volgens de regels van Doorwerkregeling, tijdig, juist en volledig verwerkt wordt.

Mede door de inzet van FRITS kunt u zorgeloos gebruik maken van Doorwerkgever. FRITS staat voor horizontaal toezicht en wederzijds vertrouwen.  FRITS notificeert alle betrokken gebruikers over het proces. Het doel van FRITS is het verloop continu in de gaten te houden en partijen de bevrijdende informatie te verstrekken dat alles zoals is overeengekomen correct wordt nageleefd.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Doorwerkgever:
Doorwerkgever B.V., statutair gevestigd te Bussum aan de Veldheimerlaan 45a, 1402 LB en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32127343 met de volgende SBI-code, 78203 (Banenpool en ‘door’werkgelegenheidsprojecten). Doorwerkgever B.V. is de uitvoeringsorganisatie van de Doorwerkregeling.

Doorwerker:
iedere natuurlijke persoon die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of een uitkering op basis van een (vroeg)pensioen geniet en die door tussenkomst van Doorwerkgever of Gevolmachtigden, werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een Opdrachtgever.

Opdrachtgever:
iedere rechtspersoon die zich door tussenkomst van Doorwerkgever of Gevolmachtigden voorziet van Doorwerkers.

Gevolmachtigde:
verantwoordelijke voor de doorwerkbemiddeling waarbij Doorwerkgever de contracterende partij is.

Doorwerkregeling:
een afspraak tussen Doorwerkgever, Doorwerker en de Belastingdienst aangaande de beoordeling van hun werkrelatie als fictief dienstverband. Geborgd middels FRITS.

FRITS:
is een digitale workflow-protocol. FRITS zorgt ervoor dat de juiste informatie, volgens de regels van Doorwerkregeling, tijdig, juist en volledig verwerkt wordt.

Mantelovereenkomst:
de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Doorwerkgever op grond waarvan de Doorwerker met toepassing van de Doorwerkregeling krachtens een door de Doorwerker met Doorwerkgever gesloten Doorwerkovereenkomst werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.

Doorwerkovereenkomst:
de overeenkomst tussen de Doorwerker en Doorwerkgever op grond waarvan de Doorwerker met toepassing van de Doorwerkregeling krachtens een door de Opdrachtgever met Doorwerkgever gesloten Mantelovereenkomst werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.

All-in vergoeding:
de bruto uur beloning (inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen) dat Doorwerkgever aan Doorwerker verschuldigd is voor de werkzaamheden die de Doorwerker verricht.

Tarief:
de All-in vergoeding inclusief de vergoeding voor gebruikmaking van de Doorwerkregeling en de uitvoering door Doorwerkgever en Gevolmachtigden.

Verwerken:
de afhandeling van de Doorwerkregeling door Doorwerkgever volgens FRITS.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Doorwerkgever, en op iedere Mantelovereenkomst en Doorwerkovereenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.

Doorwerkgever is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en/of Gevolmachtigde voor zover die afwijken van deze voorwaarden.

Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Wijze van facturering

De facturen van Doorwerkgever zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de door Doorwerker ingevulde en door de Opdrachtgever voor akkoord bevonden tijdverantwoording.

De Doorwerker is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording door de Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

Bij verschil tussen de door Doorwerker ingeleverde tijdverantwoording en de door Opdrachtgever behouden gegevens daarvan geldt de door Doorwerker ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij Opdrachtgever het tegendeel aantoont.

Als de Opdrachtgever niet aan het gestelde in dit artikel voldoet, kan de Doorwerkgever besluiten om de Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De Doorwerkgever gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van de Doorwerkgever zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.

Tariefwijzigingen ten gevolge van wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de Opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 4. FRITS

De beoordeling en uitvoering van de werkrelatie is geprotocolleerd conform de afspraak tussen Doorwerkgever en de Belastingdienst middels het FRITS protocol. Het FRITS protocol is op onderhavige overeenkomst van toepassing.

Partijen verbinden zich op FRITS waarmee FRITS zorgdraagt voor de juiste informatie en deze volgens de regels van Doorwerkregeling, tijdig, juist en volledig verwerkt wordt.

FRITS notificeert alle betrokken gebruikers over het proces en verstrekt partijen de bevrijdende informatie zoals is overeengekomen en daarmee een bewijs van naleving.

Doorwerkgever beschikt over een G-rekening waarop Doorwerkgever in lijn met FRITS de verschuldigde loonbelastingen en BTW stort.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Doorwerkgever werken voor de Opdrachtgever bevrijdend.

Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de Opdrachtgever aan de Doorwerker zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Doorwerkgever niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.

Als de Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Opdrachtgever aan Doorwerkgever kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand ook als gehele maand wordt beschouwd, over het bruto factuurbedrag aan Doorwerkgever verschuldigd.

Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Doorwerkgever moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Doorwerkgever, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade:

 1. bij terbeschikkingstelling van de Doorwerker door Doorwerkgever aan de Opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die Doorwerker niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever aan hem gestelde vereisten
 2. wanneer de Doorwerker de Opdracht niet kan uitvoeren als gevolg van ziekte en/of overmacht

In ieder geval dient de Opdrachtgever Doorwerkgever te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de Doorwerker of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in dit artikel geleden door de Doorwerker of derden.

De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheden komen te vervallen, als er sprake is van opzet of bewust roekeloosheid aan de zijde van Doorwerkgever en/of diens leidinggevend personeel.

Doorwerkgever heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Doorwerkgever maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 7. Overmacht

In geval van overmacht van Doorwerkgever zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Mantelovereenkomst en Doorwerkovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Doorwerkgever onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomsten blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

Zodra zich bij Doorwerkgever een overmachtstoestand voordoet, zal zij daarvan mededeling doen aan de Doorwerker en Opdrachtgever.

Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking (ook bij de Opdrachtgever), bedrijfsbezetting (ook bij de Opdrachtgever), blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

Zolang de overmachtstoestand voortduurt zullen de verplichtingen van Doorwerkgever zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.

Als de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Mantelovereenkomst dan wel Doorwerkovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Mantelovereenkomst gehouden de door hem aan Doorwerkgever verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan Doorwerkgever te betalen.

Doorwerkgever is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Mantelovereenkomst.

Artikel 8. Geschillen

Op de Mantelovereenkomst en Doorwerkovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de Doorwerkregeling is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen Doorwerkgever is gevestigd.

 

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor het inzetten Doorwerkers

Artikel 9. Het inzetten van Doorwerkers

De Doorwerkovereenkomst wordt aangegaan tussen de Doorwerker en Doorwerkgever. Op de Doorwerkovereenkomst is de Doorwerkregeling van toepassing.

De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de Doorwerkovereenkomst. Als de Opdrachtgever hiervan af wenst te wijken gedurende de Doorwerkovereenkomst, kan dit alleen na instemming van de Doorwerker en Doorwerkgever.

Artikel 10. (Uur)vergoeding en overige vergoedingen van de Doorwerker

De Vergoeding(en) voor de Doorwerker worden vooraf bepaald.

De hoogte van de vergoeding wordt voordat de Doorwerkovereenkomst wordt opgesteld, vastgesteld in overleg tussen Doorwerkgever, Doorwerker en Opdrachtgever.

Doorwerkers krijgen een beloning die tenminste de hoogte van het inschalingsloon uit een CAO die van toepassing is beslaat inclusief vakantietoeslag. Bij afwezigheid van een CAO geldt het wettelijk minimumloon.

Het minimumloon wordt bij Doorwerkgever gebaseerd op een 36 urige werkweek, 8% vakantietoeslag, 104 weekenddagen, 20 wettelijke vakantiedagen en zeven feestdagen en daarmee 234 werkbare dagen. De minimale uurvergoeding voor het kalenderjaar 2021 is €13,00 per uur. De minimale uurvergoeding wordt jaarlijks voor het eerst in de maand januari 2022 geïndexeerd conform CPI.

Als de Opdrachtgever vanuit zijn bedrijfsvoering de Doorwerker verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden, zoals een verklaring omtrent het gedrag (VOG) of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze – voor zover mogelijk – door de Doorwerkgever verstrekt en doorbelast. Indien de benodigdheden door Doorwerkgever worden verzorgd is Doorwerkgever gerechtigd hier afspraken over te maken.

Doorwerker heeft minimaal recht op een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer bij een reisafstand van meer dan vijf kilometer enkele reis á € 0,19 per gereden kilometer conform Google routeplanner snelste route. Zakelijke kilometers worden volledig vergoed. Doorwerker en Opdrachtgever kunnen hier schriftelijk van afwijken.

Artikel 11. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door Opdrachtgever met de Doorwerker

Indien Doorwerkgever en/of Gevolmachtigde een Doorwerker bij opdrachtgever geïntroduceerd heeft is het de Opdrachtgever, een werk-, dochter- of zustermaatschappij, althans een op enigerlei wijze gelieerde (rechts)persoon of cliënt van Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Doorwerkgever niet toegestaan direct of indirect een Doorwerker in te huren of in dienst te nemen, althans van diens diensten gebruik te maken, anders dan via Doorwerkgever, binnen een periode van 12 maanden nadat de laatste Doorwerkovereenkomst is voltooid of nadat de Doorwerker van Doorwerkgever met zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever is gestopt om welke reden dan ook.

Bij overtreding van dit verbod verbeurt Opdrachtgever aan Doorwerkgever een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 6.000,-. Deze boete laat onverlet het recht van Doorwerkgever schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Discriminatie

Doorwerkgever en/of Gevolmachtigde willen een actieve en positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt. Diversiteit is daarbij een sleutelwoord. Bij matchingsactiviteiten wordt gematched op vaardigheden, competenties en intrinsieke motivatie. Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit spelen hierbij geen rol. Op verzoeken van Opdrachtgevers om onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie wordt uitdrukkelijk niet ingegaan.

Artikel 13. Zorgverplichting Opdrachtgever en vrijwaring jegens Doorwerkgever

De Opdrachtgever verstrekt de Doorwerker concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de Doorwerker bij zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht schade lijdt. Ook verstrekt de Opdrachtgever de Doorwerker persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.

Tijdig voordat de werkzaamheden door de Doorwerker ter uitvoering van de opdracht een aanvang nemen, verstrekt de Opdrachtgever aan de Doorwerker en Doorwerkgever en/of Gevolmachtigde de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de Doorwerker, alsmede de bevattende de specifieke kenmerken van de plek waar de werkzaamheden door de Doorwerkopdrachtnemer zullen worden verricht.

De Opdrachtgever zal de Doorwerker niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde zonder toestemming van Doorwerkgever.

Artikel 14. Identificatie en persoonsgegevens

De Opdrachtgever stelt bij aanvang van uitvoering van de opdracht door de Doorwerker diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument.

De Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de uitvoering van de opdracht door de Doorwerker ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van Doorwerker vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wet bescherming persoonsgegevens.

Doorwerkgever is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de Opdrachtgever worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.

Artikel 15. Middelen ter beschikking gesteld door Opdrachtgever

Als de Opdrachtgever voornemens is de Doorwerker voor de uitvoering van de werkzaamheden bedrijfsmiddelen ter beschikking te stellen, deelt de Opdrachtgever dit onverwijld mede aan Doorwerkgever. Uitsluitend in overleg met Doorwerkgever komt de Opdrachtgever met de Doorwerker overeen dat betreffende middelen privé gebruikt mogen worden, zodat Doorwerkgever hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de Opdrachtgever dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die Doorwerkgever lijdt.