Algemene voorwaarden Doorwerkgever BV 

Wie is Doorwerkgever BV?

Doorwerkgever BV is gevestigd te Bussum aan de Veldheimerlaan 45a, 1402 LB en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32127343 met de volgende SBI-code, 78.20.3 (Banenpool en ‘door’werkgelegenheidsprojecten). Doorwerkgever BV is de uitvoeringsorganisatie van de Doorwerkregeling en kent het online arbeidsbemiddelingsplatform ChauffeurXpert, welke geregistreerd staan als handelsnamen van Doorwerkgever BV.

 

Wat doet Doorwerkgever? 

Doorwerkgever is de afhandelaar van overeenkomsten van opdracht waarop de Doorwerkregeling van toepassing is en arbeidsbemiddelaar via online arbeidsbemiddelingsplatforms.

 

Wat is een arbeidsbemiddelingsplatform?

Een website van Doorwerkgever waarop AOW-gerechtigden en (vroeg)gepensioneerden (de Doorwerkopdrachtnemers) en opdrachtgevers bemiddeld worden voor diverse werkzaamheden naast AOW en/of pensioen.

 

Wat is de Doorwerkregeling?

Om in de vraag van flexibel doorwerken na AOW en/of (vroeg)pensioen te voorzien heeft Doorwerkgever de Doorwerkregeling ontwikkeld. De Doorwerkregeling betekent zorgeloos doorwerken na AOW en/of (vroeg)pensioen voor opdrachtgever en Doorwerkopdrachtnemer. De Doorwerkregeling is een voorwaardenpakket gebaseerd op de Opting-in methodiek zoals die door de Belastingdienst wordt geboden. Dit wil zeggen dat Doorwerkgever samen met de Doorwerkopdrachtnemer ervoor kiest de relatie als fictieve dienstbetrekking aan te merken.

Kenmerken hiervan zijn:

–  AOW-gerechtigde krijgt de status van pseudo-medewerker;

–  afdracht van loonheffing en premies zijn de verantwoordelijkheid van Doorwerkgever als uitvoerder;

–  het bijhouden voor pseudo-medewerker van een administratie rond werk via Doorwerkgever.

De Doorwerkregeling is dus een fiscale afhandeling van de overeenkomst tussen de Doorwerkopdrachtnemer en Doorwerkgever  waarbij de Doorwerkopdrachtnemer de uitvoerder is van de overeenkomst van opdracht tussen Doorwerkgever B.V. en de opdrachtgever.

 

Wat is een Doorwerkovereenkomst?

De overeenkomst tussen Doorwerkopdrachtnemer en Doorwerkgever waarop de Doorwerkregeling van toepassing is.

 

Wat is de juridische status van de Doorwerkregeling?

De Doorwerkregeling schept vooraf duidelijkheid over het fiscale regime dat van toepassing is tussen de Doorwerkopdrachtnemer, de Doorwerkgever en haar opdrachtgevers. Bij de Belastingdienst wordt de juridische status van pseudo-medewerker verkregen doordat het doorwerkinkomen bijkomstig van aard is (naast AOW en eventueel (vroeg)pensioen).

 

Geen SNA-keurmerk van toepassing

Doorwerkgever BV is geen uitzendorganisatie of (onder)aannemer van werk, maar geeft enkel uitvoering aan de Doorwerkregeling. Doorwerkgever BV ondersteunt de AOW-gerechtigde medewerker op het gebied van doorwerken door:

–  te faciliteren in een match;

–  zijn administratieve zaken te regelen;

–  de afhandeling van de inhoudingen op de overeengekomen vergoeding.

Het feit dat Doorwerkgever BV geen aannemer of uitzendorganisatie is, betekent dat het SNA-keurmerk niet van toepassing is op haar werkzaamheden.

 

Geen opvolgend werkgeverschap

Er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap omdat de AOW-gerechtigde of vroeggepensioneerde zijn status van werknemer heeft opgegeven door het verzoek van Opting-in dat namens Doorwerkgever B.V. voor de Doorwerkopdrachtnemer is gedaan en welk verzoek door de Belastingdienst is toegewezen.

 

Geen Ketenaansprakelijkheid

Er is geen sprake van een keten (Doorwerkgever is geen aannemer en/of uitzendorganisatie) echter wel van aansprakelijkheid in de zin van het afdragen van loonheffing en premie ZVW. Hiervoor heeft Doorwerkgever de G-rekening en verklaring Belastingdienst. Dit vrijwaart de opdrachtgever van deze aansprakelijkheid.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Doorwerkgever:
Doorwerkgever BV, statutair gevestigd te Bussum aan de Veldheimerlaan 45a, 1402 LB en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32127343 met de volgende SBI-code, 78.20.3 (Banenpool en werkgelegenheidsprojecten). Doorwerkgever BV is de uitvoeringsorganisatie van de Doorwerkregeling en kent het arbeidsbemiddelingsplatform ChauffeurXpert, welke geregistreerd staan als handelsnamen van Doorwerkgever BV.

 

Doorwerkopdrachtnemer:
iedere natuurlijke persoon die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of een uitkering op basis van een vroegpensioen geniet en die door tussenkomst van (een Arbeidsbemiddelingsplatform van) Doorwerkgever, werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een derde.

 

Opdrachtgever:
iedere rechtspersoon die zich door tussenkomst van (een Arbeidsbemiddelingsplatform van) Doorwerkgever voorziet van Doorwerkopdrachtnemers.

 

Doorwerkregeling:
een voorwaardenpakket gebaseerd op de Opting-in methodiek zoals die door de Belastingdienst wordt geboden en is samengesteld door Doorwerkgever.

 

Overeenkomst van opdracht:
de overeenkomst tussen Doorwerkgever en een Opdrachtgever op basis waarvan een Doorwerkopdrachtnemer ten behoeve van die opdrachtgever op basis van de Doorwerkregeling werkzaamheden zal verrichten.

 

Tarief:
het bedrag per uur dat de Opdrachtgever aan Doorwerkgever verschuldigd is voor de werkzaamheden die de Doorwerkopdrachtnemer verricht. Doorwerkopdrachtnemer

 

Doorwerkovereenkomst:
de overeenkomst tussen de Doorwerkopdrachtnemer en Doorwerkgever op grond waarvan de Doorwerkopdrachtnemer met toepassing van de doorwerkregeling krachtens een door de Doorwerkgever met Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever.

 

Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over Doorwerkopdrachtnemers, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke Doorwerkopdrachtnemers en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Doorwerkgever aan, en op iedere overeenkomst van opdracht tussen Doorwerkgever en een Opdrachtgever waarop Doorwerkgever deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Doorwerkgever en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Doorwerkgever gesloten overeenkomst van opdracht op basis van de Doorwerkregeling in te stemmen.

 

Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.

 

Doorwerkgever is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de Opdrachtgever voor zover die afwijken van deze voorwaarden.

 

Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 3. Wijze van facturering

De facturen van Doorwerkgever zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de ingevulde en door de Opdrachtgever voor akkoord bevonden tijdverantwoording.

 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording tenzij anders overeengekomen.

 

Bij verschil tussen de bij Doorwerkgever ingeleverde tijdverantwoording en de door Opdrachtgever behouden gegevens daarvan geldt de bij Doorwerkgever ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij Opdrachtgever het tegendeel aantoont.

 

Als de Doorwerkopdrachtnemer de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan de Doorwerkgever het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de Doorwerkopdrachtnemer, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de door hem geaccordeerde tijdverantwoording correct is.

 

Als de Opdrachtgever niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan de Doorwerkgever besluiten om de Opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De Doorwerkgever gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

 

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van de Doorwerkgever zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.

 

Tariefwijzigingen ten gevolge van wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de Opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een overeenkomst van opdracht.

 

Doorwerkgever beschikt over een G-rekening. De Opdrachtgever kan Doorwerkgever verzoeken om in overleg te treden over de mogelijkheid om door Opdrachtgever een percentage van het gefactureerde bedrag op de betreffende rekening te storten, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt.

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Doorwerkgever werken voor de Opdrachtgever bevrijdend.

 

Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de Opdrachtgever aan de Doorwerkopdrachtnemer zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Doorwerkgever niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.

 

Als de Opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk door de Opdrachtgever aan Doorwerkgever kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

 

Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand ook als gehele maand wordt beschouwd, over het bruto factuurbedrag aan Doorwerkgever verschuldigd.

 

Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Doorwerkgever moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Doorwerkgever, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade zoals vermeld onder sub a, b en c:

 

a. de terbeschikkingstelling van de Doorwerkopdrachtnemer door Doorwerkgever aan de Opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die Doorwerkopdrachtnemer niet blijkt te voldoen aan de door de Opdrachtgever aan hem gestelde vereisten

 

b. wanneer de Doorwerkopdrachtnemer de Opdracht niet kan uitvoeren als gevolg van ziekte en/of overmacht

 

c. toedoen of nalaten van de Doorwerkopdrachtnemer, de Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Doorwerkopdrachtnemer.

 

In ieder geval dient de Opdrachtgever Doorwerkgever te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de Doorwerkopdrachtnemer of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door de Doorwerkopdrachtnemer of derden.

 

De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen bepalingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of bewust roekeloosheid aan de zijde van Doorwerkgever en/of diens leidinggevend personeel en Doorwerkopdrachtnemer.

 

Doorwerkgever heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Doorwerkgever maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

 

Artikel 6. Overmacht

In geval van overmacht van Doorwerkgever zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Doorwerkovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Doorwerkgever onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst van Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

 

Zodra zich bij Doorwerkgever een overmachtstoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de Opdrachtgever.

 

Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking (ook bij de Opdrachtgever), bedrijfsbezetting (ook bij de Opdrachtgever), blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

 

Zolang de overmachtstoestand voortduurt zullen de verplichtingen van Doorwerkgever zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.

 

Als de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Doorwerkovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Doorwerkovereenkomst gehouden de door hem aan Doorwerkgever verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan Doorwerkgever te betalen.

 

Doorwerkgever is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

 

Artikel 7. Geschillen

Op de Overeenkomst van Opdracht is het Nederlands recht van toepassing.

 

Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de Doorwerkovereenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

 

Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen Doorwerkgever is gevestigd.

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor het inzetten doorwerkopdrachtnemers

Artikel 8. Het inzetten van Doorwerkopdrachtnemers

De Doorwerkovereenkomst wordt aangegaan tussen de Doorwerkopdrachtnemer en Doorwerkgever. Op de Doorwerkovereenkomst is de Doorwerkregeling van toepassing. Tussen de Opdrachtgever en de Doorwerkopdrachtnemer bestaat er geen overeenkomst van opdracht.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de Overeenkomst van Opdracht. Als de Opdrachtgever hiervan af wenst te wijken gedurende de Overeenkomst van Opdracht, kan dit alleen na instemming van de Doorwerkgever.

 

Artikel 9. (Uur)vergoeding en overige vergoedingen van de Doorwerkopdrachtnemer

De vergoedingen voor de Doorwerkopdrachtnemer worden vooraf en zo nodig – bij toepassing van artikel 3 lid 7 van deze Algemene Voorwaarden gedurende de inzet bepaald;

 

De hoogte van de vergoeding wordt voordat de Overeenkomst van Opdracht wordt opgesteld, vastgesteld in overleg tussen Doorwerkgever, Doorwerkopdrachtnemer en Opdrachtgever. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en de ervaring van de Doorwerkopdrachtnemer en daarnaast de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die invulling van de functie met zich meebrengen.

 

Als de Opdrachtgever vanuit zijn bedrijfsvoering de Doorwerkopdrachtnemer verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze – voor zover mogelijk – door de Doorwerkgever verstrekt. Indien de benodigdheden door Doorwerkgever worden verzorgd is Doorwerkgever gerechtigd hier afspraken over te maken.

 

Artikel 10. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door Opdrachtgever met de Doorwerkopdrachtnemer

Als de Opdrachtgever met de Doorwerkopdrachtnemer rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij Doorwerkgever daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de Opdrachtgever te bespreken.

 

Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:

 

het aanstellen als ambtenaar;

de overeenkomst van opdracht;

de aanneming van werk.

 

De Opdrachtgever gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de Doorwerkopdrachtnemer aan, als de Doorwerkopdrachtnemer Doorwerkovereenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd.

 

Artikel 11. Selectie van Doorwerkopdrachtnemers

De Doorwerkopdrachtnemer wordt door Doorwerkgever gekozen enerzijds aan de hand van de bij Doorwerkgever bekende hoedanigheden en kundigheden van de beschikbare Doorwerkopdrachtnemers en anderzijds aan de hand van de door de Opdrachtgever aan Doorwerkgever verstrekte inlichtingen betreffende de uit te voeren werkzaamheden.

 

Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de Opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door Doorwerkgever niet worden gehonoreerd.

 

Artikel 12. Zorgverplichting Opdrachtgever en vrijwaring jegens Doorwerkgever

De Opdrachtgever verstrekt de Doorwerkopdrachtnemer concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de Doorwerkopdrachtnemer bij zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht schade lijdt. Tevens verstrekt de Opdrachtgever de Doorwerkopdrachtnemer persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk tenzij artikel 9 lid 2 van toepassing is.

 

Tijdig voordat de werkzaamheden door de Doorwerkopdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht een aanvang nemen, verstrekt de Opdrachtgever aan de Doorwerkopdrachtnemer en Doorwerkgever de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de Doorwerkopdrachtnemer, alsmede de bevattende de specifieke kenmerken van de plek waar de werkzaamheden door de Doorwerkopdrachtnemer zullen worden verricht.

 

De Opdrachtgever zal de Doorwerkopdrachtnemer niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde zonder toestemming van Doorwerkgever.

 

Artikel 13. Identificatie en persoonsgegevens

De Opdrachtgever stelt bij aanvang van uitvoering van de opdracht door de Doorwerkopdrachtnemer Doorwerkopdrachtnemer diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument.

 

De Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de uitvoering van de opdracht door de Doorwerkopdrachtnemer ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van Doorwerkopdrachtnemers

vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Doorwerkgever is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de Opdrachtgever worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.

 

Artikel 14. Auto van de zaak en bedrijfssluiting

Als de Opdrachtgever voornemens is de Doorwerkopdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden een auto ter beschikking te stellen, deelt de Opdrachtgever dit onverwijld mede aan Doorwerkgever. Uitsluitend in overleg met Doorwerkgever komt de Opdrachtgever met de Doorwerkopdrachtnemer overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat Doorwerkgever hiermee rekening kan houden in de loonheffing. Als de Opdrachtgever dit nalaat is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen te vergoeden die Doorwerkgever lijdt.

 

Als er gedurende de uitvoering van de werkzaamheden door de Doorwerkopdrachtnemer een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de Opdrachtgever Doorwerkgever hieromtrent bij het aangaan van de Overeenkomst van Opdracht, zodat Doorwerkgever hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de vergoeding voor de Doorwerkopdrachtnemer. Als de Opdrachtgever dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan Doorwerkgever verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de Overeenkomst van Opdracht vermenigvuldigd met het laatst geldende Opdrachtgeverstarief.

Blog alles over doorwerken

Doorwerkverhalen van doorwerkers, lessons learned, onderzoeken, feiten en cijfers